Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

С нея Вие получавате:

 • денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско учреждение и лекарства в случай на внезапно появило се по време на пътуването или престоя Ви в чужбина, заболяване или злополука;
 • обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
 • възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Вас застрахователни събития групирани в Опции, както следва:

„Опция А”

Медицински разходи извършени в чужбина при злополука или акутно заболяване свързани с:

 • транспортиране с медицински транспорт до най-близката болница или лекар;
 • амбулаторно лечение;
 • хонорари на лекари или друг медицински персонал;
 • прием в болница;
 • провеждане на изследвания;
 • рентгенова диагностика;
 • лекарства и лекарствени средства по предписана от лекар рецепта, които са необходими и са част от лечението;
 • спешна стоматологична помощ в случай на абсцес, пулпит или екстракция на зъб;
 • разходи за репатриране.

„Опция Б”

включва покритите рискове по „Опция А”, както и следните допълнителни рискове:

 • разходи за транспортиране на тленни останки;
 • смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • дневни пари за болничен престой;
 • кражба, загуба и забавяне на багаж;
 • забава на полет;
 • спасителни разноски;
 • правни разноски;
 • гражданска отговорност към трети лица.

Какъв е срока на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 1 до 365 дни.

Какво да направите при настъпване на застрахователно събитие?

В срок до 48 часа уведомете Асистиращата компания и потърсете съдействие от нея на телефон: EUROCROSS ASSISTANCE  тел: +359 2 804 3 804.

Важно: Използването на EUROCROSS ASSISTANCE е задължително при настъпване на застрахователно събитие на територията на Турция!

В случай, че не уведомите EUROCROSS ASSISTANCE в указания срок или я уведомите, но не посетите посоченото от EUROCROSS ASSISTANCE лечебното заведениeто, Вие сам трябва да заплатите разходите за оказаната Ви спешна помощ, след което трябва да предявите претенцията си пред застрахователя. В случай, че не сте ползвали услугите на EUROCROSS ASSISTANCE е задължително в срок до 7 дни да уведомите застрахователя. В Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД

В случай на кражба на багаж, вие сте длъжен:

 • в срок до 24 часа от установяване на кражбата да я декла рирате и докажете пред местните полицейски или други упълномощени за това органи. Документът издаден от съответните органи и декларация трябва да бъдат представени на застрахователя;
 • да докажете съществуването и стойността на откраднатите предмети по процедура, установена от съответните институции.

При предявяване на претенции за загуба или забавяне на багаж вие трябва да:

 • представите фактури за закупени вещи от първа необходимост, декларация или удостоверение с описание на причините за загубата или забавянето на съответния багаж, издадени от авиокомпанията-превозвач, както и билет за полета.

При предявяване на претенции за забава на полет вие трябва да:

 • представите декларация или удостоверение с описание на причините за забавянето на полета, издадени от авиокомпанията-превозвач, както и билет за полета.

Застрахователно обезщетение

При условие, че не сте ползвали услугите на EUROCROSS ASSISTANCE, застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на представените от Вас комплект оригинални документи подробно описани в Общите условия на застраховката, доказващи настъпването на застрахователното събитие.

Уважаеми клиенти, за Вашето спокойно пребиваване в чужбина е необходимо да се запознаете с Общите условия по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”

Отмяна на Пътуване

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е доброволна и покрива риска „Отмяна на пътуване“ поради причини, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на полицата. В случай на отмяна на пътуване се възстановяват разходи, представляващи невъзстановими суми, заплатени предварително от Застрахования.
Невъзстановими суми представляват –  предварително платена сума във връзка с туристическо или бизнес пътуване, която не може да бъде възстановена като разход от страна на туроператора, хотелиера, превозвача и др. Застраховат се български и чуждестранни граждани за платени от тях резервации или предплатени пътувания, организирани и предоставени от лицензиран туроператор.

Застраховката е предназначена за физически лица, на възраст до 80 години към датата на сключване на застраховката, в добро здравословно състояние, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на Република България или чужбина.

Покрити рискове:
Застрахователят възстановява разходи, определени като невъзстановими, в случай на отмяна на пътуване поради някоя от следните, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката, причини:

 • Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования.
  • Внезапно заболяване, злополука, налагащи стационарен или домашен режим на лечение, или смърт на близък роднина на Застрахования.
  •  Материални щети в жилището на Застрахования или помещенията, в които развива търговска, професионална или производствена дейност, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие там.
  • Стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховката.
  Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и направено първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователна сума или лимит на отговорност
Лимитът на отговорност за всяко застраховано лице представлява цялата цена на пътуването, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща част или пълната цена на пътуването.
При групова застраховка, лимитът на отговорност задължително е еднакъв за всяко едно от застрахованите лица от групата и се определя в лева или евро.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя в зависимост от застрахователната сума, съгласно действащата тарифа на Дружеството към момента и зависи от периода, за който се сключва застраховката.

Начин на плащане: Еднократно при сключване на застраховката.

Срок на действие:
Застраховката може да бъде сключена за период от минимум 3 дни до 365 дни и влиза в сила в деня на сключване на полицата

Застраховката се сключва и влиза в сила задължително в деня на извършено първо плащане на направената резервация за организирано пътуване. Ако е направена резервация, без да е извършено плащане, застраховката се сключва в деня на първото плащане /независимо дали е платена част или цялата сума/.

Крайната дата на застрахователното покритие е датата на начало на пътуването.