_ _ _

ДОГОВОР
ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ № …………………
по ПРОГРАМА, приложение № 1 към Договора

Днес …………….. в гр. София между: „ШЕРИ ТУР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр София, ж.к.Света Троица, бл 148, вх Б, със същия адрес за кореспонденция, БУЛСТАТ: BG 205042756, лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7895, представлявано от Управителя Милена Ангелова Ангелова, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, от една страна, и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛ:

  1. ………………………………………………………………………

2.Адрес: ………………………………………………………………

3.л.к.№ …………… валидна до ………… изд. от ……………… …

дата на издаване ………………..

4.Тел.………………………….. е-mail ………………………………….

No Трите имена по лична карта Номер лична карта Валидност на лична карта ЕГН
1        
2        
3        
4        

От името на записаните в тази бланка и от свое име ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че и той и записаните са запознати с общите условия, описани на гърба на този лист и ги приемат и са получили предварителна информация за пътуването.

Страна Оферта Начална дата Крайна дата Продължителност
         

ОСНОВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩАТА ЦЕНА:

Настаняване:

Дата на настаняване Дата на напускане Страна Град Хотел/ Нощувки/ Тип стая База на изхранване

Закуска/ Обяд/ Вечеря

Брой туристи
             

Вид на осигурения транспорт (автобус, самолет, влак, плавателно превозно средство)

ОБЩА ПАКЕТНА ЦЕНА (депозит и окончателно плащане)

 

                                ЛВ.
Депозит …………………………………..
Окончателно плащане …………………………………..

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪН ОБЩАТА ПАКЕТНА ЦЕНА:

Дата описание цена Брой туристи общо
         
         
         
         

Забележки:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

КРАЙНА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ КЛИЕНТА, когато са договорени и допълнителни услуги.: ……………………….

Начин и срок на плащане на КРАЙНАТА СУМА:  …………

Депозитът се внася в момента на сключване на договора.

Потребителят се задължава да заплати остатъка до пълната цена в срок до……………   по банков път.

 

Начален пункт, час и място на тръгване, маршрут, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очаквано време на пристигане.

Забележка: Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени часове на пристигане са ориентировъчни.

 

„ШЕРИ ТУР“ ЕООД притежава застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл. 97, aл.1 от ЗТ, застрахователна полица № 7500180000327.

Днес…………г. в гр. София с подписването на този договор между …………………….…………..…… като ПОТРЕБИТЕЛ, от една страна, и „ШЕРИ ТУР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр София, ж.к.Света Троица, бл 148, вх Б, със същия адрес за кореспонденция, БУЛСТАТ: BG 205042756, лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7895, представлявано от Милена Ангелова Ангелова, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, се сключва Договор за горепосоченото организирано пътуване. Неразделна част от този Договор са Общите условия, описани на гърба на този договор. В Общите условия със звездичка са отбелязани текстовете, свързани с организирано пътуване в чужбина.

Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл. 80 от ЗТ и изискванията на чл. 81 от ЗТ, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат. Пътуването, посочено в този договор, може да се осъществи само, в случай че е набран минимален брой участници от ……………. души.

В срок до ………………………г. Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.

 

ТУРОПЕРАТОР: …………………………                                                   ПОТРЕБИТЕЛ: ………………………..

 

…………………………………………“    

 

Общи условия за организирано туристическо пътуване

Към Договор за Организирано пътуване No …………………..

  1. Записване за пътуване от ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1. Записване е възможно по телефон,  чрез интернет, имейл , чрез турагенти в страната.

1.2. Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва чрез отделно споразумение между страните. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи допълнително заплащане за тези услуги. В случай че допълнителна туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Не осъществяването на допълнителна услуга не може да доведе до отказ от страна на туриста от договора за туристическо пътуване.

1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в писмен вид да уведоми ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора, за лица, с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.

1.*Необходими лични документи за включване в организираното пътуване в чужбина

1.1.За всички потребители по програми, които включват страни извън EC, c изключение на Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

1.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на EC или Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;

За Черна Гора – валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

1.3. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия – нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език. Образец от декларацията може да се получи в офис на ТУРОПЕРАТОРА.

1.4. Европейска здравна карта.

1.5. Виза. Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма.

Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

1.6. Договор за организирано пътуване – сключва се при записване за определена програма.

1.7. Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги.

1.8. Застраховка, описана в т. 5*.

1.9. Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.

1.10. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.

При неизпълнение на условията по т. 1.1. – 1.10., ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

 

  1. Цени и плащане

2.1. Плащането се извършва по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

2.2. Цената е с включен ДДС и се заплаща на две части – депозит и окончателно плащане.

2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на депозит, при сключване на договора, освен ако не е уговорено друго. Размерът на депозита е 50% от общата цена, освен ако друго не е предвидено в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.2. Окончателно плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ не по-късно от 21 (двадесет и един) дни, преди датата на пътуване, освен ако не е уговорено друго.

2.3. Увеличението на цената е възможно, при наличие на една от следните причини:

а) при покачване на цените на горивата;

б) при промяна на стойността на транспортните разходи;

в) при изменение на размера на таксите, свързани с пътуването;

г) при промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ директно за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 2.3, но не по-късно от 20 дни, преди деня на пътуването.

2.5. В случаите по т. 2.3, букви от „а“ до „г“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

2.5.1. Да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни, след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

2.5.2. Да не приеме промяната в общата цена и да се откаже в писмен вид от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му. В случай на отказ от пътуването, ТУРОПЕРАТОРЪТ в 7-дневен срок от получаване на отказа от пътуването, връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ платените суми.

2.6. Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на отделен договора, но не по-късно от 28 (двадесет и осем) дни преди датата на пътуването.

  1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата. Други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора, са недействителни.

3.2. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата, по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.

3.3. При неспазване на сроковете за депозит и доплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира организираното пътуване и да удържи като неустойка получения депозит. Неявяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ на мястото на тръгване,

или нарушението на срока за доплащане от негова страна, се счита за отказ от пътуването. В този случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи като неустойка 100 % от получената обща цена. Всички откази от пътуване се извършват лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се представят в писмена форма, в офиса, в който е подписан договора за организирано пътуване, най-късно 10 (десет) дни, преди деня на пътуването.

3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит и ТУРОПЕРАТОРЪТ се откаже от договора или не го изпълни, поради други причини, за които отговаря, той е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ платения депозит и да му заплати обезщетение в размер на стойността на депозираната сума.

3.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл. 97, aл.1 от ЗТ, застрахователна полица № 7500180000327, сключена на 26.07.2018 г. в „ Групама Застраховане“ ЕАД.

3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани потребители, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за редуциране на цената или основание за рекламация.

3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРЪТ в писмен вид за лица с увреждания или с ограничена мобилност.

  1. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 20 дни, преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира писмено, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на договора.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламации, когато след като установи, че има несъответствие на туристическото обслужване, с предварително обявените условия, той писмено е информирал ТУРОПЕРАТОРА, с указване изрично на датата на установяването на несъответствието. В случай че причините за несъответствието не са били отстранени по времето на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 14-дневен срок писмено да предяви рекламация. Рекламацията се разглежда в 30 (тридесет) дневен срок от предявяването й. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни посочения ред за предявяване на рекламация, тя не подлежи на разглеждане.

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава своевременно да заплати цената, съгласно сроковете, определени в договора.

4.5. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване той носи материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и към други потребители, които не са отговорни за щетата.

4.6. По време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва установените правила и закони (при пътуване в чужбина)*, да уважава местните обичаи, начин на живот и обичайни правила за поведение. ТУРОПЕРАТОРЪТ при необходимост дава допълнителни указания в тази насока.

  1. Отговорност на Страните

5.1.Туроператорът може да отмени пътуването, в случай че не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях, които са за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а) действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти, при добросъвестно изпълнение на задълженията им, като – лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, включително на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.

В случаите по б. а – в), ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи неустойки или обезщетения.

5.4. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на следните неустойки, дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ:

а) до 60 дни преди датата на пътуването –без неустойки;

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 55% от общата стойност на пътуването;

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;

е) по-малко от 10 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

5.5. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати пътуването през времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.6. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горепосочените неустойки.

  1. 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност:

а) за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

б) когато поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило същият да бъде изцяло отстранен от програмата;

в) за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място, на трети лица, различни от ТУРОПЕРАТОРА;

г) към ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на ТУРОПЕРАТОРА съдейства на пострадалия, като това съдействие не може да води до нарушаване на туристическата програма. Търсене на забравени или загубени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ самостоятелно и е за негова сметка.

5.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛ, който се е отказал по собствено желание или по друга независеща от ТУРОПЕРАТОРА причина от част от включените в програмата услуги.

5.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за консумацията на храни и напитки, които не са включени в пакета, съгласно настоящия договор, независимо дали са заплатени от туриста или от друго лице.

5.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право преди началото на пътуването едностранно да прекрати настоящия договор, без да дължи неустойки или обезщетения, в случай че прецени, че съществува сериозен и основателен риск          ПОТРЕБИТЕЛЯТ да възприеме по време на пътуването агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите туристи от групата, на служители или съконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или на държавни или общински служители в приемащата страна. В този случай на ПОТРЕБИТЕЛЯ се дължи връщане на всички платени преди прекратяване на договора суми.

5.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на ПОТРЕБИТЕЛЯ глоби и други санкции от оторизирани лица за извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.

5.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на ТУРОПЕРАТОРА и неговите съконтрагенти.

5.13.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за не предоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на туриста.

5.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

5.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпълнителя са описани в конкретните документи.

5.16. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно договора, в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

а) Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;

б) Да промени хотела, в който е предвидено настаняване, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

в) Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;

г) Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата; В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

5.17.* ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛ, при не издаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което ПОТРЕБИТЕЛ е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява ПОТРЕБИТЕЛ, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.

5*. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

Застраховката дава възможност на Застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят пътуването и пребиваването в чужбина. Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в Република България. На всички потребители до 69 г. се осигурява застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, която е включена в цената на екскурзията, с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма. За потребители между 70-84 г. е необходимо доплащане за завишена застрахователна премия, конкретно посочено във всяка резервация. Потребители на 85 и повече години се застраховат с лимит на отговорност 15 000 евро. Разликата в стойността на застраховката следва задължително да бъде доплатена при внасяне на депозит. Потребители между 70 и 84 години, пътуващи по самолетни програми и почивки извън Европа се застраховат със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 30 000 EUR, като задължително доплащат завишението в стойността на застраховката. Потребители на 85 и повече години, пътуващи по самолетни програми и почивки извън Европа се застраховат със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 15 000 EUR, като задължително доплащат завишението в стойността на застраховката.

Териториалният обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.

Допълнително е възможно застраховане за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. Допълнителна информация за тези възможности се получава от  лицензирана застрахователна компания.

  1. Ред за изменение и прекратяване на договора

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора, във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.

6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

6.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

6.5. С подписването на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не по-късно от 3 (три) дни преди началото на пътуването, да се свърже с туроператора за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от ЗТ информация. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в посочения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информиран.

ТУРОПЕРАТОР:       ПОТРЕБИТЕЛ:  
  ………………………….        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор за организирано пътуване №….. / …….

 

 

ПРОГРАМА